பணிவிடை பெயர் விளக்கம்

                                                               
ஆத்தி பணிவிடை - பன்றி படையல்
மச்ச பணிவிடை - மீன் படையல்
கீரிசுட்டான் பணிவிடை - சேவல் படையல்
நடையன் பணிவிடை - ஆட்டு கிடாய் படையல்

கருத்துகள் இல்லை: