பணிவிடை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
பணிவிடை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

பணிவிடை பெயர் விளக்கம்

                                                               
ஆத்தி பணிவிடை - பன்றி படையல்
மச்ச பணிவிடை - மீன் படையல்
கீரிசுட்டான் பணிவிடை - சேவல் படையல்
நடையன் பணிவிடை - ஆட்டு கிடாய் படையல்

தை முதல் தேதி

நமது கோவிலில் தை மாதம் முதல் தேதியன்று  மொட்டை போடலாம் ஆனால் பணிவிடை செய்ய அனுமதியில்லை. மறுநாள் மொட்டை போடலாம், பணிவிடையும் செய்யலாம்